Akcja informacyjna

Aktualny Program Szczepień Ochronnych

Organizację szczepień ochronnych w Polsce, w tym zasady przeprowadzania szczepień ochronnych, mechanizmy ich finansowania, rodzaje szczepień ochronnych oraz katalog szczepień obowiązkowych i zalecanych reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia wykonawcze do niej. Realizacja szczepień ochronnych odbywa się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który jest ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do sparw zdrowia do dnia 31 października roku poprzedzającego wykonanie tego programu. Program Szczepień Ochronnych składa się z części obejmujących: szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku, szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie oraz szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Koszt szczepień obowiązkowych jest pokrywany z budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Szczepienia zalecane finansowane są w całości przez osobę poddawaną szczepieniu.

Program Szczepień Ochronnych został wprowadzony w Polsce na masową skalę w latach 60. XX wieku. Propozycje wykazu szczepień ochronnych realizowanych w Polsce są opracowywane przez ekspertów na podstawie sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz analizy następstw określonych chorób zakaźnych dla pacjentów indywidualnych, jak i dla systemu zdrowia oraz rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. Nadzór nad realizacją PSO sprawuje Minister Zdrowia. Obecnie w programie obowiązkowych szczepień ochronnych są dostępne szczepionki przeciw 10 chorobom zakaźnym dla całej populacji dzieci. Ponadto w ograniczonym zakresie, tylko dla tzw. grup ryzyka, są dostępne szczepionki przeciw pneumokokom i ospie wietrznej.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017.

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

wiek gruźlica WZW B[1] błonica tężec krztusiec Hib[2] pneumo-
koki
Polio.[3] odra świnka różyczka
1. doba życia
                 
2. miesiąc życia  
       
3-4 miesiąc życia    
     
5-6 miesiąc życia    
 
     
7. miesiąc życia  
                 
13-14 miesiąc życia            
 
16-18 miesiąc życia    
 
     
6. rok życia    
   
     
10. rok życia                
14. rok życia    
           
19. rok życia    
           
[1] WZW B oznacza wirusowe zapalenie wątroby typu B
[2] Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b
[3] Polio. - skrót od Poliomyelitis, oznacza ostre nagminne porażenie dziecięce
[4] szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością komponentu błoniczego i krztuścowego (dTap) można stosować u dzieci po ukończeniu 7. roku życia, które nie otrzymały dawki przypominającej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTaP) w 6. roku życia